సాహిత్యం గల్పిక

పుస్తకాయుధాలు

ప్రసాద్‌, మన వీధంత పోలీసులంట. ఏమయ్యిందో ఏమిటో?’’ పొద్దున్నె నా భార్య అనే సరికి, నిద్రెగిరిపోయి లేచి కూర్చున్న ‘‘ఏంది?’’ తిరిగడిగిన అనుమానంతో ‘‘మన పక్క ప్లాట్‌ అంకుల్‌ పాల పాకెట్‌ కోసం పోతే వీధిల ఎవరిని లోపలికి, బయటకు కదలనీయటం లేదట, వందల మంది పోలీసులు...’’ మెదడు వేగంగ పనిచేయసాగింది. విషయం అర్థమైంది. కాని ఇంత త్వరగా వస్తారని ఊహించలేకపోయా! అయినా ఇంత మంది రావుడేమిటి ? అనుమానం తీరక విషయం తెలుసుకుందామని, లుంగిమీదనె బయలుదేరబోతుండగా, నాకు బయటకు పోయె శ్రమ తగ్గించారు! ముందు డోర్‌ను సుతారంగ పగులగొట్టి సాయుదులు లోపలికొచ్చారు. డోర్‌ దగ్గర మరికొంత మంది
వ్యాసాలు కారా స్మృతిలో

కథతో ప్రయాణం

కారా మాస్టారు జనాపకాల్లోకి పోయేముందు మనం కథా ప్రక్రియ ఎందుకు ఎన్నుకున్నామో, ప్రేరేపించిన కారణాలు ఏమిటో ఆలోచిస్తేనే ఓ అనుభూతి! నాకు కలిసొచ్చిన అవకాశం ఏమిటంటే 8 వ తరగతి నాటికే మా ఇంట్ల అన్ని రకాల పుస్తకాయాలుండటం. మా పెద్దన్నయ్య వరంగల్ గాబ్రియల్ స్కూల్ విద్యార్థి. క్యాథలిక్ క్రిస్టియన్ ఫాదర్ గా శిక్షణ పొంది, చివరి దశలో ఎన్నో కారణాలతో బయటకు రావడం. అతనికి లిబరేషన్ థియాలజీ మీదున్న విశ్వాసం, మాటలు నన్ను ఆకర్షించేవి. హైదరాబాద్, విజయవాడ నుండి ఎన్నో పుస్తకాలు వచ్చేవి. అలా నాకు నవలలు, కథలతో పరిచయం ప్రారంభమైంది. ఎమిలీ జోలా నవల ‘భూమి’