కవిత్వం

“ఇది అబ్బాయి..అమ్మాయికి ఇద్దరికీ సంబంధించిన విషయం”!

హై స్కూల్ కి వచ్చేదాకా నేను అబ్బాయిగానే చూడబడ్డాను అమ్మాయిల స్కూల్లో ఒకే ఒక అబ్బాయి ఉండడాన్ని వాళ్ళు గర్వంగా భావించేవారు. నా జుట్టు చిన్నగా కత్తిరించి ఉన్నా.. నేను బాగా పొగరుబోతులా ఉన్నా.. నన్ను టీచర్లు..నా తోటి విద్యార్థులు ప్రేమించేవారు. నేనూ వాళ్ళని విడిచి ఉండలేనంతగా ప్రేమించాను. *** బడిలో.. ఇంట్లో నాకు అబ్బాయిలు చేసే పనులు మాత్రమే చెప్పేవారు.. నాకు అమ్మాయిలా ఉండాలని ఉన్నా .. అబ్బాయిలా ఉండడాన్ని కూడా ఇష్టపడ్డాను. అప్పట్లో నాకుండే ఒక్కగానొక్క బాధల్లా... నా స్నేహితురాలిలా పాడలేక పోతున్నాననే ! ** ఇక నేను క్యాంపులకి వెళ్లి నప్పుడు... అబ్బాయిలు పొరపాటున