వయసుని మరచిన 
మండు వేసవి

ఆకాశంలోకి తొంగి చూస్తూ
ఆ వేసవి గాలుల నడుమ
మొహం  నిండా చెమటతో బాల్యం  

తాటి చెట్టుపై ఉన్న కాయలను తినాలని ఆశ 
ప్రకృతిలో మమేకమైన  అమాయకత్వం 

పచ్చని పైరుల మధ్య కూర్చోని..ముచ్చటిస్తూ...
తాటి ముంజలు తింటున్నా...

అన్న, చెల్లి, తమ్ముడు...

ఆ మాటల  మధ్య సంధ్యాకాలం దాటుతోంది 
పశ్చిమాన ఆస్తమా సూర్యుని   చూస్తూ...
మళ్ళీ వేకువనో, వసంతానో కలుద్దామని 
వెనుతిరిగారు.

Leave a Reply