చర్య ప్రతి చర్య
జీవితం ట్రిగ్గర్ పై ఆధారం


ఆకలి చర్య
ప్రశ్న ప్రతి చర్య
తిరుగుబాటు చివరి అంకంలో ట్రిగ్గర్


నేల లో బీజం చర్య
మట్టిపెళ్ళను తన్నుకుని వచ్చే మొక్క ట్రిగ్గర్


చదువు జ్ఞానం
చదువుకి బతుక్కి లంకె ఉద్యోగం చర్య
చర్య కప్పెట్టితే
ప్రతిచర్య ట్రిగ్గింగ్ విస్పోటనం లా


అచ్చటో పొగ 
పొగ వెనకాల హేతువు
హేతువు ని సాధించక
ట్రిగ్గర్ పై వేలెడితే 
హేతువు కూడా ట్రిగ్గింగ్ వైపే


పచ్చని అడవిలో
నిక్షేపాలు జనం సొత్తు
కాదంటూ వాడొస్తే
వీడూ ప్రతి చర్య వైపేగా


రాజ్యంలో ప్రజాస్వామ్యం
అపహాస్యమైతే
ట్రిగ్గర్లు ప్రతి మెదల్లో మొలుస్తాయి


తోక లేని పిట్టలు
తొంభై ఆమడలెల్లి
అక్షరాన్ని బుర్రల్లో జొప్పిస్తే
గుండె లోతుల్లో ట్రిగ్గింగ్ 
కూకటి వేళ్ళతో పెకిలించ


కులం కాటికి
మతం సమాధి
వర్గం అంతం
ఇదే ఆఖరి ట్రిగ్గర్

Leave a Reply