పల్లవి : ధన ధన తుపాకి మోతల నడుమ
దండకారణ్యం ` అదిగో దండకారణ్యం
ఆదివాసులా బతుకులపైనా
కగార్ అంటు యుద్ధం ` అడవిని కాజేసే యుద్ధం
ఈ యుద్ధం ఆపేద్దాం
అడవి బిడ్డలను రక్షిద్దాం
॥ధన ధన॥
ఎందుకు బార్డర్ పోలీసంతా
గూడాలను చుట్టిముట్టినయ్
అడుగడుగునా బేస్ క్యాంపులతో
దండయాత్రనే తలపించినయ్
పక్షుల బదులు ఎంతటి వింతా
డ్రోన్లు గద్దలై ఎగురుతున్నయి
వెలుగుల బదులు నెత్తుటి ముద్దలు
విషాదంగా ఉదయిస్తున్నయి
బిడ్డను గుర్తుపట్టని తల్లుల
గుండెలు పగులాయా ` అరణ్యరోదనయ్యాయా
॥ధన ధన॥
ఎందుకు హస్దేవ్ అడవులు మనకు
ప్రాణవాయువును పంచొద్దంటా
చెట్లను నరికి బొగ్గు బావులను
అదాని కంపెనికివ్వాలంటా
కాదని చెప్పి ఎదురు తిర్గితే
కాల్చిచపండమె మార్గమంటా
అది మారీచుల మాయాలేడని
చెబితే తప్పంటా ` చేదు నిజాలు వద్దంటా
॥ధన ధన॥
ఎందుకు రాజ్యాంగానికి తూట్లు
అటవీ చట్టం అమలవ్వదులే
గ్రామసభలకే అధికారాలనె
పెసా చట్టం కానరాదులే
శాంతి చర్చలకు తయారంటునే
పాలకులెవ్వరు ముందుకురారు
పర్యావరణం తియ్యటి మాటలు
పాలపొంగులై పోతాయిలే
ప్రజలపైనే యుద్ధం చేస్తే
ఆకలిపోతుందా ` అడవి మారిపోతుందా
॥ధన ధన॥

ధన ధన పోలీస్ తుపాకి మోతలు
ఆగిపోవాలి ` శాంతికి బాటలు వేయాలి
చెదిరిపోయిన గూడెం ప్రజలు
గూటికి చేరాలి ` పనీపాటలు సాగాలి
జల్ జంగల్ జమీన్ మీదా
ఆదివాసులకె హక్కుండాలి
ఆదివాసులకె హక్కుండాలి

( మే 18, 2024న హైదరాబాద్లో సి.ఎస్.సి, సి.డి.ఆర్.ఓ నిర్వహిస్తున్న సభ సందర్భంగా...)

Leave a Reply