నెత్తురు కక్కుతున్న కాలాన్ని

తన నగ్న పాదాలతోనే

అధిగమించాడతను

పూసే పొద్దుకు అభిముఖంగా

అనివార్యపు యుద్ధంలా పర్చుకొని

చరిత్రను విస్తృతం చేశాడు

అతను కేవలం అస్తమించాడు

ఈ ముసురు యుద్ధపు విచ్ఛిత్తిలో

అనునయంగా మనతో సంభాషిస్తూనే ఉంటాడు

కాళ్ల కిందికి విస్తరిస్తున్న మృత్యువును

శతృ కల్పిత వేల వేల సందిగ్ధాలను

నిరంతరంగా తిరగ రాసుకుంటూ

ఆయువును ద్విగుణీకృతం చేసుకున్నాడు

0   0 0

ఒక్కడిగా పేరుకుపోయిన మానవుడ్ని

శుభ్రం చేస్తూ నగరానికొచ్చినా

సమూహాల నిస్సత్తువకు

మందుగుండు దట్టించినా

కల్పన కానిది..

కత్తుల అంచున రొమ్ము విరిచిన

యుద్ధ ప్రియుడి సారాంశం

కథకాదది

గుండె విప్పిన దుక్కిలా

రేపటిని ధ్వనిస్తున్న

నక్సల్బరీ నావికుడి బతుకు ముద్ర. 

Leave a Reply