అదొక ఓక్ చెట్టు
శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి
ఊడలు దిగి రారాజుగా
విర్రవీగుతుంది

చిన్న చిన్న మొక్కలను
ఎదగనీయదు
ఎదుగుతున్న మొక్కల చిదుము

అచ్చట రెండు పూల మొక్కలు
రెండూ చేదోడు వాదోడుగా
రాబిన్ జారవిడచిన సైక్లామెన్ గింజలతో మొక్కలెదిగినా వాసన వ్యాప్తి లేదు
నేల మొక్క కాదది వలస మొక్క అది
ఫుక్క్వా మొక్కల కంటే తక్కువేే
దీన్ని పుట్టుక ఇక్కడే మరణమూ ఇక్కడే
తన జాతి బీజాలు పదిలం ఈ నేలలో

ఐనా సైక్లామెన్ సాగు కి ఎక్కువ చోటు
ఫుక్క్వా సాగుకి తక్కువ చోటు
ఓక్ చలువే
తన నేలలో తానే పరాయై అస్తిత్వంకోసం
భూపొరల్లో తండ్లాట

ఓక్
ఒక దాన్ని చంపి మరొక దాన్ని బతికించే యత్నం సైక్లామెన్ ని మచ్చిక చేసుకుని
ఫుక్క్వా సువాసనను కట్టడి చేేయ
నిరంతర కంచెలు

ఎంత తొక్కితే అంత కన్నా
రెట్టింపు వేగంతో ఎదిగే లక్షణం ఫుక్క్వాలో
పాలస్తీనా ఫుక్క్వా పోరాటం ఫలించేలా
వెన్నుదన్నుగా నిలిచే మానవత్వం మనలో
వుందనే ఋజువు

Leave a Reply