దాహాలు అసంపూర్ణంగానే
ఆరంభమౌతాయి.
ఆలోచనల సంఘర్షణలోంచి
ఒక దారి తళుక్కున మెరుస్తుంది.

ఒక లక్ష్యం
నిద్రలేని క్షణాల్ని వేలాడదీస్తుంది.

జీవితం
ఒక్కో పాదముద్రను చెక్కుతూ
నిరాడంబరంగా
విజయానికో చిరునవ్వు
విసురుకుంటూ ముందుకు పోతుంది.

ప్రతి క్షణమూ తిరిగిరానిదే.

ఇక్కడ ఛేదించాల్సినవి
చేయాల్సినవి కొన్ని వుంటాయి.

అలా అలా సంతోషాల్ని
లిఖిస్తూ కాస్త ముందుకు జరగాలి.

అసంపూర్ణం నుంచి సంపూర్ణానికి
ఒక్కో అడుగు  తొడుగుతూ
ఒక్కో మైలురాయి లో చిహ్నాల్ని
కొన్ని తీపి గురుతులు గా నిలిపి
సంపూర్ణ ప్రయాణం గా
ప్రయత్నాల్ని మలచుకోవడం లోనే వుంది.
జీవితపు గెలుపు రహస్యం.

Leave a Reply