బిర్యానీ తినిపించి బంగ్లా రాయించేసుకొన్నాక
కత్తి చేతికందించి మెడ తెంచుకుపోయాక

మత్తు దిగేక అస్తుబిస్తుగా మిగిలేక

ఓ మనిషీ

ఓ మనీషి

ఓ మహర్షీ మాయమయ్యాక

కలి ఉలి ఆగింది
శిలకు ఆకలి మొదలైంది…

Leave a Reply