ప్రపంచాన్ని క్షుణ్ణంగా
చూసిన వాడు
బహు ధ్రువ ప్రపంచాన్ని
వర్ణించిన వాడు
వైరుధ్యాలను పసిగట్టి
ఇంటర్ రిలేషన్ షిప్ కు
దారులు వేసిన వాడు
అవిశ్రాంత యోధుడు
మాతృభూమి రక్షణకు
నిలిచిన వాడు
గుండె నిశబ్దాన్ని
హేళన చేసిన వాడు
కాలం వీరులకే సలాం
చేస్తూందన్నాడు ఓ మహాకవి
అది నీవే కదా మిత్రమా
నీవే కదా నేటి వీరుడవు.

Leave a Reply