జైలు గదుల ఉక్కపోతల నుండి 
ఉపశమనం కోసం
అతడు కిటికీ తెరిచాడు

ఎదురుగా సముద్రం...

బయటి సముద్రం లోపటి సముద్రం
అలయ్ బలాయ్ తీసుకున్న చోట
ఆకాశం
నక్షత్ర కాంతుల వెదజల్లింది 

సహనానికి మారు పేరైన భూమి
తన విముక్తి కోసం 
సంకెళ్లకు చేతులిచ్చి
సహనంగా ఎదురుచూసే
రేపటిలోకిచూపులు సారించే
మానవ మహా సంకల్పానికి 
జే జే లు పలికింది

Leave a Reply