పాలస్తీనా
ఓ నా పాలస్తీనా
నీవు స్వేచ్ఛకై
తపిస్తున్న దానివి

పసిపిల్లల నవ్వుల్లో
ఆట పాటల్లో 
వారి బాల్యపు
గుర్తులను చెదరనియకుండ
చెదిరిపోతున్న దానివి 
నీవే కదా పాలస్తీనా

నేల మీద నిలబడి
అడుగులు వేస్తున్న చోట
కాందిశీకులమై పోతున్న వేళ
పారుతున్నదంత చమురు కాదు
ప్రజల నెత్తురు దారలే కదా


ఆధిపత్య యుద్ధాల కోసం
అరబ్ లే యూదులంటు మతం రంగుపులిమి
చమురు దేశాల మీద
చితిమంట పెర్చిరి కదా


పాలస్తీనా
ఓ నా పాలస్తీనా
హద్దులు సరిహద్దులను
చెరిపేస్తూ
ప్రేమను పంచుతూ
స్వేచ్ఛకై నీవు చేస్తున్న పోరాటం
నీ ప్రజల భవితకై ఉద్యమిస్తున్న నీ ఆరాటం
గెలుస్తుంది..
పాలస్తీనా 
నీవు
గెల్చి నిలుస్తావు
పక్షిలా  స్వేచ్చగా ఎగురుతావు.

Leave a Reply