ఒకరి గురించి 
దుఃఖపడడం 
గుండె కవాటాలను 
మెలితిప్పుతుంది కదా 
....

పెంచిన చేతులలోనే 
చివరి శ్వాస వదిలే 
పసిపాపల కనులను 
చూస్తూ ఆ గుండెలు  మూగబోవా!
....

నీకేమి కాదు 
మెదడులోకి ఇంకినది 
హృదయంలోకి ఇగరని 
మనిషివి కదా 
....

నాకెందుకో 
నా చెవులలో 
ఆ పసిపాపల రోదనలు 
తప్ప ఏమీ వినిపించదు 
....

ఆ కూలిన ఆసుపత్రుల 
గోడలనంటిన నెత్తుటి
చారికల మధ్య 
నా మొఖం అగుపిస్తోంది 
....

ఎన్నిసార్లు రాసినా 
నీ దుఃఖ వాక్యమే 
మరల మరల వెంటాడుతోంది 
పాలస్తీనా 
.....

అంతరించిపోతున్న నీ నేల 
పచ్చని గురుతులు 
దుఃఖాన్ని ఆలపిస్తూ . 

Leave a Reply