ఏవో ఏవేవో
మరుపురాని
గురుతులతో
కరచాలనం చేసే
సనివేశాలు
సందేశాలు,
పూర్తిగా
ఆయుధంతో
సాయుధమైన
ఓ స్వాప్నికుడి
ఓ ప్రేమికుడి
ఆలోచనతో
ఆశయంతో
రక్తం చిందించే
ఆ పాదాల నడకలు
ఈ దేశానికి
దేహాన్ని అర్పించే
ఆజాదిని అందించే
సాహసాలు
అహా
మీరు ఏంతటి ప్రేమికులు
అచంగా మా భగత్ లా
మీరు ఎంతటి సాహసీయులు

Leave a Reply