చిన్నబోయినా కనుల
కన్నీటిని తుడిసిన వేళ
నిండు పున్నమి నదిపై
పరుసుకున్న వేళ
ఎర్రని మేఘంపై
ఎగిరే పక్షిని నేనై
రాగం పాడే వేళ
రంగస్థలములో నేను
ప్రేమ రంగులద్దిన వేళ
రానే వచ్చింది వసంతం
ప్రేమను పేర్చింది వసంతం
రానే వచ్చింది వసంతం
స్వేచ్ఛను తెచ్చింది వసంతం

Leave a Reply